ساعت :

17:55

تاریخ :

12 فروردین 1402

سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

تعرفه ناوگان تاکسیرانی و اتوبوسرانی

 

تعرفه نرخ ناوگان اتوبوسرانی

 

تعرفه نرخ ناوگان تاکسیرانی