ساعت :

22:12

تاریخ :

20 آذر 1402

سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

تعرفه ناوگان تاکسیرانی و اتوبوسرانی

 

تعرفه نرخ ناوگان اتوبوسرانی

 

تعرفه نرخ ناوگان تاکسیرانی