ساعت :

12:38

تاریخ :

5 آذر 1401

سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

تعرفه ناوگان تاکسیرانی و اتوبوسرانی

 

تعرفه نرخ ناوگان اتوبوسرانی

 

تعرفه نرخ ناوگان تاکسیرانی