ساعت :

17:50

تاریخ :

12 فروردین 1402

سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

نصب تابلو ایستگاه در بلوار موسی بن جعفر ونصب شیشه های سرپناه شهرک گلها