ساعت :

11:41

تاریخ :

26 خرداد 1403

سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

نصب تابلو ایستگاه در بلوار موسی بن جعفر ونصب شیشه های سرپناه شهرک گلها