ساعت :

12:32

تاریخ :

5 آذر 1401

سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

نصب تابلو ایستگاه در بلوار موسی بن جعفر ونصب شیشه های سرپناه شهرک گلها