ساعت :

22:07

تاریخ :

20 آذر 1402

سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

نصب تابلو ایستگاه در بلوار موسی بن جعفر ونصب شیشه های سرپناه شهرک گلها