ساعت :

22:20

تاریخ :

20 آذر 1402

سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

گندزدایی و نظافت هر روزه ناوگان اتوبوسرانی توسط حوزه نقلیه