ساعت :

12:48

تاریخ :

5 آذر 1401

سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

گندزدایی و نظافت هر روزه ناوگان اتوبوسرانی توسط حوزه نقلیه