ساعت :

18:04

تاریخ :

12 فروردین 1402

سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

گندزدایی و نظافت هر روزه ناوگان اتوبوسرانی توسط حوزه نقلیه