ساعت :

06:51

تاریخ :

29 تیر 1403

سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

گندزدایی و نظافت هر روزه ناوگان اتوبوسرانی توسط حوزه نقلیه