ساعت :

10:32

تاریخ :

26 خرداد 1403

سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

رنگ امیزی ایستگاههای اتوبوس بلوار شعبانیه و خیابان کارگران