ساعت :

17:10

تاریخ :

5 خرداد 1403

سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

نصب تابلوهای هدایت مسیر و نرخ کرایه ورودی و توقف در پارکینگ های تخت نظارت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر