ساعت :

05:06

تاریخ :

4 اسفند 1402

سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

آغاز ثبت نام شرکتهای حمل و نقل متقاضی فعالیت در بخش سرویس مدارس:

?به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار ومسافر شهرداری بیرجند.سید محمودحسینی سرپرست سازمان اعلام نمود.برابراعلام اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور ودر راستای اجرای ماده(6) دستورالعمل اجرائی آئین نامه حمل ونقل دانش آموزی، کلیه شرکتهای حمل ونقل مسافر متقاضی فعالیت در بخش سرویس مدارس برای سال تحصیلی آینده می تواننداز تاریخ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ حداکثر ظرف مدت یک هفته با مراجعه به سامانه (سپند) www.irtusepand.ir نسبت به ثبت درخواست خود اقدام ودرصورت احراز شرایط، پروانه فعالیت ویژه سرویس مدارس از سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری دریافت نمایند.

?وی افزود مرحله دوم فرایند از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ مربوط به ثبت نام رانندگان متقاضی فعالیت در بخش حمل و نقل دانش آموزی است که از طریق شرکتهایی که از این سازمان پروانه فعالیت اخذ نموده باشند انجام خواهد شد.

✅روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر