آدرس: بیرجند- بلوار مسافر- سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

تلفن : 5-32338034-056 | فکس : 32338220-056

برای دریافت اسناد مزایده غرفه رستوران و کارواش واقع در پایانه images/mozayedeCNG/carewssh.pdf کلیک نمائید.

جهت دریافت فرمها و اسناد مورد نیاز مزایده images/mozayedeCNG/daftache-peyman-.pdf کلیک نمائید.